Deklaracja dostępności

ATElier Kultury w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych      i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://atelierkultury.pl

Data publikacji strony internetowej – 15.04.2021

Data ostatniej aktualizacji – 22.04.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność
 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury i myszki
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych
 • filmy umieszczone na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej nie posiadają napisów        dla osób niesłyszących lub niedosłyszących 
 • strona nie posiada opcji zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu
 • zamieszczone na stronie internetowej i aplikacji mobilnej informacje publiczne w postaci artykułów/i/lub załączników plików w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

ATElier Kultury w Jaworznie dostosuje swoją witrynę w najbliższym możliwym terminie w ramach dostępnych środków finansowych.

Dostępność Architektoniczna
Jaworzno ul. A. Mickiewicza 2
 • Do budynku prowadzi główne wejście od ul. A. Mickiewicza
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • Z boku budynku znajduje się ogólnodostępny parking od ul. A. Mickiewicza
 • Przy wejściu znajduje się portiernia, która jest punktem informacyjnym i kasą instytucji
 • Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada windy
 • Brak głośników systemu naprowadzającego dla osób niedowidzących i niewidomych
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem 
 • Sala koncertowa / teatralna posiada jedno oznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej,        w przypadku większego zapotrzebowania zapewnione są inne dogodne miejsca
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
 • Na wyposażeniu budynku nie ma pętli indukcyjnej przeznaczonej dla osób niesłyszących
Jaworzno ul Wiosny Ludów 1
 • Do wejścia głównego od strony parku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach
 • Przed budynkiem od strony parku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze
 • Do wejścia od strony parkingu prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków
 • Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada windy
 • Brak głośników systemu naprowadzającego dla osób niedowidzących i niewidomych
 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Toaleta przystosowana dla osób na wózkach mieści się na parterze
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
 • Na wyposażeniu budynku nie ma pętli indukcyjnej przeznaczonej dla osób niesłyszących
Jaworzno ul. Szczakowska 35b
 • Do budynku prowadzi  jedno wejście od ul. Szczakowskiej
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach
 • Wejście zabezpieczone jest barierkami
 • Budynek jednokondygnacyjny, nie posiada windy
 • Brak głośników systemu naprowadzającego dla osób niedowidzących i niewidomych
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia z wyłączeniem sceny
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych brak
 • Nie ma specjalnie oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Na wyposażeniu budynku nie ma pętli indukcyjnej przeznaczonej dla osób niesłyszących
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.04

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.04.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Budak

email: info@atelierkultury.pl

telefon: 32  762 91 42 wew. 11 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia          w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę                do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: UM w Jaworznie
 • Adres: ul. Grunwaldzka 33
 • E-mail: kultura@um.jaworzno.pl
 • Telefon: 32  618 19 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich