Wystawa: Walter Rindone. Tales from the Deep Dark Web

Wystawa: Walter Rindone. Wystawa Tales from the Deep Dark Web
Gdzie: Galeria Kameralna, Jaworzno
Kiedy: 24.11.2022 godz. 18.00
 
Wystawa Tales from the Deep Dark Web to prezentacja opowieści wizualnej Waltera Rindone. Artysta posiada różnorodne doświadczenia związane ze sztuką, które nabywał podczas studiów w Katanii (Włochy), Łodzi czy Wrocławiu. Do prezentacji prac w Galerii Kameralnej wskazał go z grona swoich studentów dr hab. Paweł Kwiatkowski w ramach cyklu wystaw „Case study: #ASP Łódź”.
 
czytaj dalej
 
Opowieści z Głębokiej, Ciemnej Sieci to bardzo osobista relacja autora jako obserwatora współczesności, który z wysmakowaną subtelnością łączy ją z elementami przeszłości. Bieżące wydarzenia na świecie transferuje do przestrzeni, które ma głęboko zakotwiczone w kontekście sztuki. Postacie z historii sztuki, pop kultury, polityki, historii, współcześni skandaliści czy dzieła sztuki dawnej spotykają się w tych samych kompozycjach, prowadzą ze sobą spory, wymieniają doświadczenia lub po prostu współistnieją w pewnym postapokaliptycznym krajobrazie. Tak samo jak przedstawione symbole i osoby nie są podporządkowane chronologicznej osi czasu, tak samo przestrzeń zakrzywia swoje ramy i spotykają się w niej zabytki ze współczesną architekturą. Rindone łączy elementy ikonograficznie za pomocą druku anastatycznego. Połączenie uzyskuje na poziomie technicznym i znaczeniowo – symbolicznym… .
Paulina Śląska
 
Walter Rindone, (ur. w Caltagirone, Włochy) jest artystą wizualnym, specjalizującym się w eksperymentalnych technikach druku.
Tworzy swoje prace wykorzystując wyłącznie obrazy z odzysku, stosując manipulację obrazem i procesy reprodukcji obrazu, takie jak kolaż i druk anastatyczny. Techniki te opanował podczas praktyk w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz studiów doktoranckich w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Podstawą jego twórczości jest refleksja nad obrazami jako nośnikami informacji zmysłowej i ich symbolicznym charakterem, jak również rola obrazów na rozproszoną estetyzację przynoszoną przez coraz szybciej działające systemy społeczne i wynikające z tego implikacje.
W 2021 roku został częścią kolektywu Pixel Shapes, grupy artystów multimedialnych skupiających się na mappingu projekcyjnym i sztuce wideo. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu.
 
Wystawa dofinansowana przez Urząd Miejski w Jaworznie.
 
The Exhibition “The Tales from the Deep Dark Web” is a presentation of Walter Rindone’s visual story. The artist has a variety of experiences related to art, which he acquired during his studies in Catania (Italy), Łódź and Wrocław. For this presentation in Galeria Kameralna he was selected by Phd Paweł Kwiatkowski as part of the exhibition series “Case study: #ASP Łódź”.
Tales from the Deep Dark Web is a very personal account of the author as an observer of the present, which he sophisticatedly combines with elements of the past. He transfers current world events into a space deeply anchored in the context of art. Figures from art history, pop culture, politics, history, contemporary scandals or ancient works of art meet in the same compositions. They dispute with each other, exchange experiences or simply coexist in a certain post-apocalyptic landscape. Just as the symbols and people depicted are not subordinated to a chronological timeline, the space curves its framework and monuments meet contemporary architecture. Rindone combines iconographical elements using anastatic printing. The connection is achieved on a technical and semantic – symbolic level… .
Paulina Śląska
 
Walter Rindone, (born in Caltagirone, Italy) is a visual artist with a background in experimental printmaking techniques.
He creates his artworks by the use of solely recycled images, involving image manipulation and image reproduction processes such as collage and anastatic printing. He mastered these techniques as a trainee at the Academy of Fine Arts in Łódź and his doctoral studies at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.
The basis of his work is a reflection on images as carriers of sensory information and their symbolic nature. As well as the role of images on the diffused aestheticization brought by the ever-accelerating systems of society and the implications that follow.
In 2021 he became part of the Pixel Shapes Collective, a group of multimedia artists focusing on projection mapping and video art. He currently lives and works in Wrocław.